BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Việt Nam Phí đăng ký  (Bao gồm VAT) Phí duy trì / năm (Đã bao gồm VAT) Tổng phí năm đầu tiên (Đã bao gồm VAT)
.vn 150,000 ₫ 450,000 ₫ 600,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 150,000 ₫ 350,000 ₫ 500,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn Tên miền theo địa giới hành chính .vn 220,000 ₫ 250,000 ₫ 470,000 ₫
.name.vn 35,000 ₫ 40,000 ₫ 75,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt 0 ₫ 50,000 ₫ 455,000 ₫

(*) Miễn phí chuyển tên miền về MCT.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Phí đăng ký (Chưa bao gồm VAT) Phí duy trì (Chưa bao gồm VAT) Chuyển về (Chưa bao gồm VAT)
.com miễn phí 340,000 ₫ 320,000 ₫
.net miễn phí 380,000 ₫ 350,000 ₫
.org miễn phí 380,000 ₫ 380,000 ₫
.biz miễn phí 360,000 ₫ 360,000 ₫
.info miễn phí 310,000 ₫ 250,000 ₫
.asia miễn phí 370,000 ₫ 320,000 ₫
.mobi miễn phí 430,000 ₫ 370,000 ₫
.xxx miễn phí 3.650.000 ₫ 3.650.000 ₫
.tv miễn phí 860,000 ₫ 770,000 ₫
.co miễn phí 760,000 ₫ 690,000 ₫
.us miễn phí 230,000 ₫ 190,000 ₫
.eu miễn phí 380,000 ₫ 380,000 ₫
.site miễn phí 660,000 ₫ 590,000 ₫
.tel miễn phí 310,000 ₫ 260,000 ₫
.zone miễn phí 670,000 ₫ 600,000 ₫
.shop miễn phí 830,000 ₫ 770,000 ₫
.blog miễn phí 830,000 ₫ 770,000 ₫

(*) Miễn phí chuyển tên miền về MCT.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ MỚI

Tên miền Phí đăng ký 
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về
(Chưa bao gồm VAT)
.vn 295,000 ₫ 455,000 ₫ 750,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 295,000 ₫ 355,000 ₫ 650,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
160,000 ₫ 220,000 ₫ 350,000 ₫
.name.vn 35,000 ₫ 40,000 ₫ 75,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt 0 ₫ 50,000 ₫ 455,000 ₫

(*) Miễn phí chuyển tên miền về MCT.